Miljömärkningar & Certifieringar

Krav-märket logo

KRAV-märket

KRAV-märket är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Det betyder att djuren lever ett bra liv, grödorna odlas miljövänligt och att bonden har en bra arbetsmiljö. Läs mer på www.krav.se.

Så här fungerar KRAV

Den produkt som bär KRAV-märket uppfyller KRAVs regler, vilket kontrolleras minst en gång varje år. KRAV driver utvecklingen mot en hållbar livsmedelsproduktion genom vassare regler än EUs minimiregler för ekologisk produktion och genom att KRAV utvecklar regler på fler områden.

När du äter KRAV-märkt vet du att du gör naturen en tjänst

KRAV-ekologisk mat odlas på ett sätt som är bra för miljön, utan kemiska bekämpningsmedel eller

konstgödsel. Istället använder sig bonden av naturlig gödsel och miljövänliga sätt att få bukt med ogräs, skadeinsekter och sjukdomar. Det handlar om ett kretsloppstänk, vattnet blir renare, energiåtgången kan bli lägre och fåglar, bin och fjärilar trivs runt odlingarna.

Socialt ansvar

KRAV ställer krav på att arbetsvillkoren ska vara schyssta. Det gäller faktiskt inte bara bönder, utan alla led i hela kedjan, från jord till bord. Och en viktig bonus i sammanhanget är att den som jobbar med KRAV-godkänd produktion slipper utsättas för giftiga bekämpningsmedel till vardags.

KRAV-märkningen innebär i korthet: • Hållbar produktion och minskad klimatpåverkan. Kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade organismer (GMO) får inte användas. • Socialt ansvarstagande. En KRAV-godkänd produktion kan bli underkänd om arbetsvillkor och sociala förhållanden vid produktionsplatsen är bristfälliga. • Uppodling, eller annan varaktig förändring av områden med naturliga ekosystem, med högt skyddsvärde (HCV – High Conservation Value), är inte tillåten. Regeln tillämpas bl.a vid odling av kaffe och kakao.

Rainforest alliance logo

Rainforest Alliance

Varför grodan? Grodor är vad forskare kallar bioindikatorer – vilket betyder att en hälsosam population av grodor indikerar en hälsosam miljö (det omvända är också sant). Rainforest Alliance valde den rödögda trädgrodan som maskot för mer än trettio år sedan, eftersom denna ljusögda amfibie vanligtvis finns i Neotropics där grundarna först började arbeta för att skydda tropiska regnskogar.

Så här fungerar Rainforest Alliance

Rainforest Alliance certifiering innebär att produkten måste uppfylla organisationens samhälls- och miljökriterier. Dessa kriterier innefattar bevarande av ekosystem, djur- och naturliv, rättvis behandling och bra förutsättningar för anställda (vilket inkluderar sjukvård, utbildning och rimliga löner), bevarande av mark och vatten samt strukturerad skadedjurs- och avfallshantering. Rainforest Alliance program övervakar certifieringen av odlingar som producerar tropiska grödor såsom kaffe, te, bananer, apelsiner, kakao, snittblommor och ormbunksväxter.

 

Rainforest Alliance fokuserar på dessa områden:

Skogar: Dessa ekologiska kraftverk är avgörande för överlevnaden av varje levande varelse på jorden. RA´s utbildnings- och certifieringsprogram främjar bästa praxis för att skydda stående skogar, förhindra expansion av odlingsmark till skog; främja hälsan hos träd, jordar och vattenvägar; och skydda inhemska skogar.
Klimat: Stående skogar är en kraftfull naturlig klimatlösning. RA´s certifieringsprogram främjar ansvarsfulla markförvaltningsmetoder som ökar koldioxidlagringen samtidigt som man undviker avskogning vilket ger drivmedel till växthusgaser. De klimatsmarta metoder som ingår i RA´s utbildnings- och certifieringsprogram för jordbruk hjälper jordbrukare att bygga motståndskraft mot torka, översvämningar och erosion.
Mänskliga rättigheter: Certifiering främjar landsbygdens rättigheter. RA erbjuder standard- och försäkringssystem och robusta strategier för att bedöma och ta itu med barnarbete, tvångsarbete, dåliga arbetsförhållanden, låga löner, ojämlikhet mellan könen och kränkning av inhemska markrättigheter.
Livsstil: RA´s arbete med att skapa hållbara försörjningsmöjligheter för småbrukare och skogssamhällen är det mest effektiva sättet att lyfta landsbygdsbefolkningen ur fattigdom, och certifiering har visat sig ge mätbara ekonomiska fördelar för jordbrukare och skogssamhällen runt om i världen. Läs mer på Rainforest Alliance hemsida.

EU ekologisk logo

EU ekologisk mat

EU:s symbol för ekologisk mat ska finnas på alla förpackningar med ekologiska livsmedel som har producerats inom EU. Märkningen garanterar att livsmedlet innehåller minst 95% ekologiska ingredienser och att alla steg i produktionen har varit kontrollerade av ekologiska kontrollorgan.

Så här fungerar EU:s symbol för ekologisk mat

Logon används sedan den 1 juli 2010 obligatoriskt på alla förpackade ekologiska produkter som produceras inom EU. Dessutom gäller symbolen frivilligt för alla varor som importeras till EU utan att förädlas inom EU.

Riktlinjer för ekologiskt jordbruk inom EU

Bönder, bearbetningsföretag eller handlare måste anmäla sin verksamhet till den myndighet som ansvarar för kontrollerna i sin medlemsstat och måste kontrolleras av ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet innan de kan marknadsföra sina produkter som ekologiska. 
När de har kontrollerats och befunnits följa, får de ett certifikat som bekräftar att de uppfyller EU:s krav.

Kontrollkoden

För att du som konsument ska veta varifrån produkterna kommer och vem som är ansvarig för kontrollerna finns det bredvid EU-lövet en kod som ser ut så här: AB-CDE-999. AB: ISO-kod för landet där kontrollerna äger rum. CDE: begreppet som hänvisar till ekologisk produktion t ex bio, org, eko 999: referensnummer till kontrollorgan.

EU:s krav i korthet: • Naturskyddet beaktas vid produktionen. • Produkterna tillverkas på ett hållbart sätt. • Kontrollbesök en gång om året vid varje tillverkare. • Produkterna är fria från genmodifierade ingredienser. • Strikta regler gäller för användningen av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel samt antibiotika. • Användningen av livsmedelstillsatser, processhjälpmedel och andra ämnen är mycket begränsad. • De flesta produktionsmedel som används på gården härstammar från samma gård och utvecklas med hjälp av lokala resurser och lokal expertis. • Man efterföljer strikta regler när det gäller miljöskydd och djur.

UTZ logo

UTZ

UTZ är en ideell organisation som genom information och utbildningar skapar förutsättningar för en mer hållbar produktion, ökad produktivitet och högre levnadsstandard för de som jobbar med odlingarna. Läs mer på www.utz.org

Så här fungerar UTZ 

UTZ vill att hållbart jordbruk skall bli den mest naturliga saken i världen. En allt större del av världens kaffe, kakao och te odlas på ett ansvarsfullt sätt.

10% av den globala kaffeproduktionen är redan idag UTZ-certifierad. UTZ mål är att 50% av den globala kaffeproduktionen skall vara UTZ-certifierad 2020.

UTZ – hjälp till självhjälp

UTZ arbetar för hållbart jordbruk och bättre villkor för odlarna, deras familjer och miljön. UTZ-programmet gör det möjligt för odlarna att lära sig bättre jordbruksmetoder, förbättra arbetsvillkoren och ta bättre hand om sina barn och miljön. Genom UTZ-programmet odlar de bättre grödor, genererar mer intäkter och skapar bättre möjligheter samtidigt som de värnar miljön. UTZ-märkta produkter följer högt ställda krav från UTZ-certifierade gårdar och företag, vilket övervakas noggrant av en oberoende tredje part.

UTZ-märkningen innebär i korthet:

• Utbildning i ansvarsfull och hållbart jordbruk. • Att producenterna följer nationell arbetslagstiftning. • Miljöhänsyn. • Förbud mot barnarbete. • Spårbarhet av produkterna.

Fairtrade logo

Fairtrade

Fairtrades vision är en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i länder med utbredd fattigdom har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid. Läs mer på www.fairtrade.se

Så här fungerar Fairtrade

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor i länder med utbredd fattigdom. När du som konsument väljer Fairtrade-märkta produkter bidrar du till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden.

Ge odlare och anställda möjlighet att själva förbättra sina liv

Utöver den högre betalningen får odlarna också en extra premie. Den används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t ex i en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i jordbruket. Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna. Detta, tillsammans med långsiktiga handelsavtal, ger trygghet för alla dem som inte har så stora marginaler att leva på. Fairtrade handlar inte bara om att få en bättre ekonomisk situation. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas också.

Fairtrade-märkningen innebär i korthet: • Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor. • En Fairtrade-premie går till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet. • Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas. • Barnarbete och diskriminering motverkas. • Demokrati och organisationsrätt främjas.

Cocoa horizons logo

Cocoa Horizon

Cocoa Horizon är ett program som hjälper bönderna att bygga självhushållande jordbrukssamhällen som skyddar naturen och barnen. Cocoa Horizons Foundation är en oberoende ideell organisation som övervakas av Swiss Federal Foundation Supervisory Authority.

Kakaosamhällen saknar ofta grundläggande infrastruktur och tjänster, inklusive skolor, läskunnighet och yrkesutbildning, tillgång till säkert vatten och grundläggande sjukvårdstjänster. Könsobalans påverkar också hållbarheten i kakaobrukssamhällen, där kvinnor har begränsade möjligheter att bygga färdigheter och generera inkomst.

Syftet

Att förbättra kakaoböndernas och deras samhällens livsförhållanden genom att främja hållbart, entreprenörslandskap, förbättrad produktivitet och samhällsutveckling som skyddar naturen och barnen. Läs mer på www.cocoahorizons.org.

All belgisk choklad från Finsmakarna bär Cocoa Horizon symbolen.

Rulla till toppen